Terms and Conditions

 1. Definities
  Hierna wordt in deze algemene voorwaarden verstaan onder:
  1. BoM: Being on Mission, Middenweg 147, 2024 XC Haarlem. Degene aan wie opdrachtgever de opdracht verstrekt.
  2. Deelnemer: iemand, die vanwege een overeenkomst met enige opdrachtgever een trainingsprogramma of coaching bij BoM volgt.
  3. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Bom een opdracht verstrekt en daartoe een overeenkomst aangaat met BoM.
  4. Open programma: een trainingsprogramma met open plaatsingen, d.w.z. dat iedereen zich kan inschrijven, mits er beschikbare plaatsen zijn.
  5. Incompany programma : een trainingsprogramma dat voor medewerkers van één opdrachtgever wordt geboekt.
  6. Coaching: een individueel coach- of begeleidingstraject dat los van of in combinatie met een programma kan worden afgenomen.
  7. Overeenkomst: elke overeengekomen afspraak tussen opdrachtgever en BoM tot het verlenen van diensten door BoM aan opdrachtgever en waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
    
 2. Toepasselijkheid
  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten aan en overeenkomsten met BoM behalve indien en voor zover tussen BoM en opdrachtgever schriftelijk anders is overeengekomen.
  2. Enkel door het verlenen van een opdracht of het inschrijven van een deelnemer is opdrachtgever gebonden aan deze voorwaarden en maken deze voorwaarden een onlosmakelijk deel van de betreffende overeenkomst uit.
  3. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij BoM deze schriftelijk heeft aanvaard.
  4. De onderhavige voorwaarden zijn ook van toepassing op elke overeenkomst waarbij voor de uitvoering door BoM derden worden betrokken.
  5. Indien BoM niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat BoM in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
  6. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en BoM zullen alsdan overleggen om een nieuwe bepaling in plaats van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, die zoveel mogelijk overeenstemt met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.
  7. De rechten en verplichtingen uit de overeenkomst kunnen niet aan derden worden overgedragen, behalve met schriftelijke toestemming van BoM.
    
 3. Keuze van de accommodatie en de verblijfkosten
  1. Door BoM worden eisen gesteld aan de accommodatie
  2. Het wijzigen van accommodatie kan door opdrachtgever geen reden zijn voor annulering van de opdracht.
  3. Bij incompany programma’s heeft de opdrachtgever een keuze:
   A. In onderling overleg reserveert de opdrachtgever een door BoM geschikt
   geachte accommodatie. De kosten van de accommodatie(s) waar de opdracht
   wordt uitgevoerd, alsmede de reis- en verblijfkosten van de deelnemers en de
   trainers van BoM zijn altijd voor rekening van de opdrachtgever.
   B. Opdrachtgever kiest voor een all inclusive programma waarbij een prijs per deelnemer geldt en BoM de accommodatie reserveert en betaalt. In dit geval zijn de volledige accommodatiekosten van deelnemers en trainer voor rekening van BoM. Reiskosten van deelnemers blijven voor rekening van opdrachtgever.
    
 4. Gedragsregels
  1. Van de deelnemers wordt een maximale inbreng en zelfwerkzaamheid verwacht.
  2. BoM kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het gedrag
   van de deelnemers of de gevolgen daarvan.
    
 5. Aanmelding open trainingen
  1. De aanmelding voor open programma’s dient schriftelijk te geschieden door middel van een rechtsgeldig (digitaal) ondertekend inschrijfformulier. Door het versturen van dit volledig ingevulde inschrijfformulier verklaart men de Algemene Voorwaarden van BoM als zodanig te hebben ontvangen en zich daarmee te verenigen.
  2. BoM zal na ontvangst van het inschrijfformulier binnen 5 werkdagen een
   bevestiging van de inschrijving verzenden per mail alsmede een factuur.
  3. Ter wille van de kwaliteit van het programma en het beoogde eindresultaat
   behoudt BoM zich het recht voor de aanmelding van een deelnemer met
   onvoldoende vooropleiding of ervaring te weigeren.
    
 6. Prijzen en acceptatie opdrachten
  1. Voor de diensten van BoM worden bedragen in rekening gebracht overeenkomstig de door BoM verstrekte opdrachtbevestiging (incompany) dan wel vooraf overeengekomen prijs voor open inschrijvingen programma.
  2. Alle bedragenzijn exclusief heffingen van overheidswege, zoals omzetbelasting (B.T.W.), tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
  3. Een opdrachtbevestiging is bindend voor BoM indien deze binnen 14 dagen
   schriftelijk is geaccepteerd door opdrachtgever.
  4. Acceptatie door BoM van een opdracht ontstaat uitsluitend bij aanvaarding, schriftelijk of per mail,door een daartoe bevoegd persoon van de opdrachtgever. Opdrachtgever retourneert hiertoe een voor akkoord getekend exemplaar van het voorstel dan wel een volledig ingevuld inschrijfformulier aan BoM en verklaard daarmee in te stemmen met de bepalingen uit deze algemene voorwaarden.
  5. De overeenkomst (inclusief deze algemene voorwaarden) komt ook tot stand op het moment dat met de feitelijke dienstverlening door BoM is begonnen, ook indien er geen schriftelijk akkoord is van de opdrachtgever.
    
 7. Betalingsvoorwaarden
  1. BoM zal voorafgaand aan het uitvoeren van een opdracht van opdrachtgever betaling van de kosten van de opdracht kunnen eisen, de kosten van de accommodatie en de verblijfkosten inbegrepen.
  2. Alle facturen van BoM zullen zonder compensatie of andere inhoudingen door opdrachtgever uiterlijk 14 dagen na factuurdatum betaald dienen te zijn.
  3. Indien en zodra opdrachtgever in verzuim is ten aanzien van artikel 7.3, heeft BoM na 30 dagen het recht de achterstallige factuurbedragen zonder aankondiging aan derden uit handen te geven. De kosten van invordering in en/of buitenrechte door BoM te maken, komen immer voor rekening van opdrachtgever en bedragen altijd tenminste 15% van het in te vorderen bedrag, onverminderd het recht van BoMeen hoger bedrag in rekening te brengen als de incassokosten hoger blijken te zijn.
  4. Indien en zodra opdrachtgever in verzuim is ten aanzien van artikel 7.3 is opdrachtgever over alle opeisbare bedragen van alle nog niet betaalde facturen van BoM, inclusief verschuldigde renten en kosten een rentevergoeding van 1% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand zal worden berekend.
  5. Indien en zodra opdrachtgever als hierboven omschreven in verzuim is, worden alle vorderingen van BoM op opdrachtgever, vanwege welke oorzaak dan ook, ineens opeisbaar en wordt opdrachtgever geacht over deze vorderingen in gebreke te zijn en zijn de artikelen 7.4 en 7.5 nadrukkelijk van toepassing.
    
 8. Annuleren
  1. Annulering door opdrachtgever van een incompany programma of coaching of deelname aan een open programma door een deelnemer dient altijd schriftelijk te geschieden. Afhankelijk van het moment waarop BoM de schriftelijke annulering ontvangt, worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht:
   - tussen 8 en 4 weken voor aanvang van het programma: 50%
   - binnen 4 weken voor aanvang van het programma: 100%
  2. In geval van annulering vooraf voor deelname aan een programma of coaching heeft de deelnemer te allen tijde het recht zich te laten vervangen door een ander die voldoet aan de toelatingseisen. Dit geldt alleen voor het gehele programma en onder voorwaarde dat BoM hierover uiterlijk 1 werkdag voor aanvang geïnformeerd is.
  3. Bij tussentijdse annulering van deelname aan een programma of coaching door opdrachtgever zal door BoM nooit restitutie van het cursusgeld plaatsvinden. In geval van overmacht (b.v. ziekenhuisopname, sterfgeval enz.) kan een verzoek tot matiging van de annuleringskosten aan BoM worden voorgelegd. Op basis voor haar moverende redenen kan BoM in een dergelijk geval besluiten tot matiging van de annuleringskosten.
  4. Bij annulering door BoM, door enige niet aan haar verwijtbare oorzaak, zal BoM hiervan opdrachtgever onverwijld in kennis stellen, onverminderd de verplichting van opdrachtgever om de betreffende opdracht van BoM af te nemen op een in overleg met BoM te bepalen tijdstip en onverminderd de overige verplichtingen van opdrachtgever voortvloeiend uit de betreffende overeenkomst.
  5. In onderling overleg zal een nieuwe datum voor de uitvoering van de opdracht worden vastgesteld. De opdrachtgever kan hieruit nimmer een recht op schadevergoeding doen gelden of om de opdracht te annuleren of te wijzigen.
  6. Deelnemers die tijdens de opdracht niet, of niet permanent of slechts een
   gedeelte aanwezig zijn, blijven de totale opdracht- en verblijfkosten schuldig.
    
 9. Auteursrechten
  1. De auteursrechten en alle overige rechten van (intellectueel) eigendom met betrekking tot de diensten van BoM, waaronder de rechten op het in het kader van de diensten door BoM gebruikte en/of aan opdrachtgever en/of klant verstrekte materiaal, berusten bij BoM.
  2. Zonder schriftelijke toestemming van BoM is het niet toegestaan het programma materiaal en/of de verstrekte documentatie in enigerlei vorm openbaar te maken dan wel te verveelvoudigen of te gebruiken voor programma’s die niet door BoM worden verzorgd.
  3. BoM is gerechtigd om de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht en mits niet te herleiden tot individuele opdrachtgevers.
    
 10. Aansprakelijkheid
  1. BoM is niet aansprakelijk, behoudens in geval van opzet of grove schuld van de zijde van BoM, voor enige directe en/of indirecte schade door welke oorzaak dan ook, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie.
  2. BoM is evenmin aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever en/of deelnemer hebben/heeft geleden ten gevolge van het niet doorgaan van het programma.
  3. BoM is op generlei wijze aansprakelijk te stellen voor hetgeen de deelnemer
   na het programma met de opgedane kennis doet.
  4. BoM zal bij de inschakeling van derden (zoals trainers en coaches) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. BoM is niet aansprakelijk voor ernstige tekort-komingen jegens opdrachtgever of voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden. In een dergelijk geval is opdrachtgever verplicht de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derden te verhalen.
    
 11. Wijziging of afgelasten open programma
  1. BoM behoudt zich het recht voor een open programma voor aanvang af te gelasten. In geval van afgelasting ontvangen de deelnemers hun reeds betaalde cursusgeld terug of wordt een alternatieve datum/data aangeboden, naar keuze van BoM.
  2. BoM behoudt zich het recht voor een open programma en/of een module daarvan voor aanvang af te gelasten, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding kan ontstaan bij opdrachtgever. Opdrachtgever kan in dat geval een bindend alternatief aangeboden krijgen van BoM.
  3. Voor verzuimde programmaonderdelen door deelnemers vindt geen terugbetaling plaats. Het is gewenst dat deelnemers, indien zij niet aanwezig kunnen zijn, dit voor aanvang van de uitvoering schriftelijk of telefonisch kenbaar maken.
    
 12. Geheimhouding
  1. Alle informatie die uit de samenwerking tussen BoM en opdrachtgever voorkomt, wordt als strikt vertrouwelijk beschouwd en als zodanig behandeld. Alle aan BoM verbonden trainers/coaches hebben zich tot deze geheimhouding verplicht.
    
 13. Algemeen
  1. De Algemene Voorwaarden van BoM worden op verzoek kosteloos toegestuurd.
  2. Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend bij BoM.
  3. Alle geschillen betreffende enige overeenkomst of opdracht tussen BoM en opdrachtgever, ook die welke slechts door één der partijen als zodanig wordt aangemerkt, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse burgerlijke rechter, waarbij immer het Nederlandse recht van toepassing is.
  4. Indien opdrachtgever algemene voorwaarden hanteert die op enige overeenkomst van BoM van toepassing kunnen zijn, zullen de algemene voorwaarden BoM immer prevaleren boven de door opdrachtgever gehanteerde voorwaarden.

This website uses cookies. Click button to agree and to proceed.